0
Najsledovanejšie

toner MINOLTA Magicolor 1600/1650EN/168 0

toner MINOLTA Magicolor 1600/1650EN/1680/1690 C/M/Y kit (3x2500 str.) pre Magicolor 16xx, kit tonerov C, M, Y ...

365.34 EUR s DPH

TONER HP Q7553A Čierny LJP2015, 3000str. ...

128.90 EUR s DPH

KAZETA HP 51645A Čierna No.45 ...

73.15 EUR s DPH

HP Q7551A Černý toner LJ P3005/M3035mfp/M3027mfp,6500str. ...

190.22 EUR s DPH

TONER HP CE310A Čierny toner HP126A pre LaserJet Pro CP1025/nw ...

68.10 EUR s DPH

Aktualizácia
Posledná aktualizácia 06.08.2023.

AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDISKÁ:

 

 

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY Euro Media Košice s.r.o. (ďalej „RMA“) platné od 1.6.2010

 

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

a) Tieto záručné a reklamačné podmienky (RMA) upravujú vzťah medzi firmou Euro Media Košice s.r.o. (predávajúci) a kupujúcim.
b) Nároky z vád tovaru sa riadia ustanoveniami §436 až §441 Obchodného zákonníka.
c) Všetky dodávky tovaru a služieb podliehajú RMA. Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru alebo služieb u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.
d) RMA sú dostupné na internetovej stránke
www.euro-media.sk a v sídle spoločnosti.


2. KONTROLA TOVARU PRI PREVZATÍ

a) Pri osobnom odbere neuznávame dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru.
b) V prípade zasielania tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti je Kupujúci povinný tovar prehliadnuť pri prevzatí zásielky. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru alebo nekompletnosť zásielky (počet balíkov a ks) podľa prepravného listu, bez odkladu kontaktuje prepravcu a spíše zápis o škode. Následne kontaktuje reklamačné oddelenie predávajúceho kde bude reklamácia tovaru na základe zápisu o škode ďalej riešená.
c) Reklamácie na tovar v nepoškodenom balení a reklamácie na zjavné vady (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, ...) akceptujeme do 24 hod po prevzatí zásielky.
d) Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez  zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného a Občianskeho  zákonníka.
e) Kupujúci je zodpovedný za kontrolu sériových čísel tovaru (produktov) a čísel vyznačených na záručnom liste a pokiaľ zistí rozdiel, je povinný predajcu kontaktovať písomne do troch dní od prevzatia tovaru.


3. ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

a) Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
b) Na niektorých výrobkoch uvádzame dobu spotreby. Uvedená doba je označením obdobia, počas ktorého výrobca zaručuje bezproblémové použitie výrobku. Táto doba sa nezhoduje so záručnou dobou.
c) Dĺžka záručnej doby je u vedená na dodacom liste alebo ak to povaha tovaru vyžaduje (evidencia sériových čísiel) na záručnom liste. Informáciu o záručnej dobe na konkrétny produkt nájdete tiež v Internetovom obchode. Pokiaľ súčasťou dodávky tovaru nebol záručný list a zároveň záručná doba tovaru nie je uvedená na
www.euro-media.sk, vzťahuje sa na produkt záruka 6 kalendárnych mesiacov.
d) Takmer každý výrobca má vlastné záručné podmienky, ktoré sú dodávané spolu s tovarom alebo sú uverejnené na www stránke výrobcu. Každý zákazník by sa mal oboznámiť s konkrétnymi záručnými podmienkami najneskôr pri kúpe tovaru, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam.
e) Predávajúci neposkytuje záruku na kompatibilitu počítačových komponentov a produktov, mimo kombinácií garantovaných výrobcami daných komponentov a produktov
f) Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
g) Záručná lehota tovaru opraveného prípadne vymeneného v reklamačnom poriadku dobieha podľa záruky pôvodného tovaru. Toto sa týka i prípadov, kedy došlo v rámci reklamačného poriadku k vybaveniu reklamácie výmenou tovaru s iným sériovým číslom.


4. PREVZATIE VADNÉHO TOVARU

a) Miesto reklamácie – ak má výrobca na území SR autorizované servisné strediská, tak miesto reklamácie je príslušný servis. V opačnom prípade je miestom reklamácie Euro Media Košice s.r.o., Rastislavova 104, 040 01 Košice. Náklady na dopravu do miesta reklamácie znáša kupujúci. Úhrada nákladov na dopravu zo servisu ku kupujúcemu je závislá na podmienkach jednotlivých výrobcov a ich servisov. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k nám hradí zákazník a späť k zákazníkovi v prípade oprávnenej reklamácie hradí naša firma.
b) Potrebné dokumenty - Záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia chybného tovaru v pôvodnom obale s príslušenstvom, spolu s kópiou dodacieho listu alebo záručného listu a vyplneným formulárom AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU ďalej len “AVZ”). AVZ číslo si môže taktiež sám prideliť na internetovej adrese
www.euro-media.sk. Akceptované budú iba úplné a korektne vyplnené AVZ. Pri použití systému AVZ sa predávajúci zaväzuje najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa po obdŕžaní uvedeného formulára AVZ poštou, mailom alebo faxom oznámiť kupujúcemu symbol AVZ, ktorý mu bol pridelený. Potom je potrebné postupovať nasledovne:
- Pridelené číslo AVZ kupujúci následne VIDITEĽNE vyznačí na zasielaný balík. V prípade, že kupujúci zasiela viac ako jednu reklamáciu v jednom balíku, musí priložiť aj zoznam zasielaných reklamácií – SÚPISKU, v prípade, že táto nebude priložená, NEDAJÚ SA nárokovať rozdiely v obsahu zásielky.
- Pokiaľ kupujúci pošle k reklamácii tovar bez prideleného AVZ čísla, môže predávajúci odoslať tovar späť na náklady kupujúceho.
- Po pridelení čísla AVZ zašle kupujúci predávajúcemu tovar špedičnou firmou. Kupujúci zašle predávajúcemu reklamovaný tovar na svoje náklady.
- Opravený alebo vymenený tovar pošle predávajúci kupujúcemu na vlastné náklady.
- Pokiaľ nebude na pridelené číslo AVZ zaslaný do jedného mesiaca od jeho vystavenia vadný tovar, je nutné zažiadať o nové číslo AVZ (pôvodné číslo AVZ je po tejto lehote automaticky vyradené z evidencie predávajúceho )


5. ODSTRÁNENIE ZÁVADY A VYLÚČENIE ZO ZÁRUKY

a) Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté:
- ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo
- ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí
- použitím neautorizovaného softwaru a spotrebného materiálu
- počítačovými vírusmi
- používaním tovaru v pracovných podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi pracovným podmienkam kancelárskeho prostredia
- nadmerným zaťažovaním tovaru alebo používaním tovaru spôsobom, ktorý je v rozpore s dokumentáciou či všeobecnými zásadami
- neodbornou inštaláciou, neodborným obsluhovaním či zanedbanou starostlivosťou o tovar
- zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej STN
- meteorologickými vplyvmi (predovšetkým zásahom blesku apod.)
b) Okamžikom odstránenia ochranných prostriedkov (ochranné pásky, pečate, apod.) sa kupujúci stáva oprávneným licenčným užívateľom produktu a tovaru, ktorý už nie je možné vrátiť predávajúcemu. Súčasťou každého tovaru (produktu) je ochranný obal, bez ktorého nemožno reklamáciu realizovať. V týchto prípadoch je nutné individuálna dohoda s predávajúcim, ktorého poverení pracovníci reklamačného oddelenia stanovia, či je možné na tovar poskytnúť bezplatný záručný servis.
c) Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzkovania produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
d) Ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar označený pri predaji ako zlacnený alebo použitý, poskytuje sa záruka len v prípade výslovne uvedených.
e) Predávajúci má právo na náhradu vzniknutých servisných, organizačných a manipulačných nákladov vo výške min. 15,- Eur bez DPH  za jeden prípad, v prípade že:
-  tovar je k reklamácii zaslaný bez prideleného AVZ čísla
- pri testovaní sa neprejaví popisovaná závada a tovar bude považovaný plne funkčným
- záruka na tovar už uplynula
- závada bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním s tovarom
f) Počas záruky zaistí predávajúci alebo poverená servisná organizácia odstránenie poruchy výrobku. Vyhradzuje si právo nahradiť neopraviteľný diel dielom podobným alebo s rovnakými technickými parametrami alebo vymeniť tovar za nový.  Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
g) V prípade, že kupujúci požaduje v rámci reklamácie odstránenie vád výmenou za iný tovar (produkty) alebo odstránenie vád opravou či zľavou z kúpnej ceny, je vždy povinný predložiť predávajúcemu pri reklamácii:
- kompletný tovar v originálnom obale (antistatickom atd.), pri nedodržaní tejto požiadavky nesie kupujúci plnú zodpovednosť za škodu vzniknutú na tovare pri preprave a manipulácii z dôvodu neoriginálneho obalu
- tovar iba s originálnou nálepkou (nie však nálepky od dealera)
- flash disky posielajte minimálne s krytom konektora.
 Pri nedodržaní niektorej z týchto požiadaviek nebude tovar k reklamácii prijatý a bude zaslaný kupujúcemu späť na jeho náklady.
h) Pokiaľ nebude možné riadne uplatnenú reklamáciu vybaviť s objektívnych dôvodov výmenou za iný tovar, predávajúci poskytne kupujúcemu finančnú náhradu za reklamovaný tovar formou dobropisu. Dobropis bude vystavený v cenách predaja tovaru aktuálneho ku dňu predaja.


6. ŠPECIFICKÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY

a) LCD displeje - pri výrobe LCD displejov sú používané vysoko precízne a náročné výrobné techniky a postupy. I napriek tomu sa však na displeji môžu zobraziť vadné body, ktoré na zaznamenaný obraz nemajú žiadny efekt a nemajú štatút závady. Existuje však špecifikácia daná priamo výrobcami LCD displejov, ktorá definuje podmienky pre počet a rozmiestnenie takýchto bodov po celej obrazovke, za ktorých je displej v rámci záruky vymenený. Informácie o špecifikácii vadných bodov pre uplatnenie záruky Vám poskytneme na vyžiadanie.
b) Atramentové kazety - v prípade, že je z kazety spotrebované viac ako 10% atramentu, výrobca reklamácie neuznáva. Súčasťou reklamačného protokolu musí byť aj výtlačok s preukázanou chybou kazety. Ku výtlačku pripíšte stručne nastavenie tlačiarne pri akom bol výtlačok vytvorený. Urýchlite tým proces vybavenia reklamácie. Kazety zasielajte tak, aby sa cestou ku nám nemohli ešte viac poškodiť, prípadne poškodiť iný zasielaný tovar. Zabezpečte trysky pred zasychaním prelepením lepiacou páskou alebo zaslaním vo vzduchotesnom obale. Nezasielajte nám kazety refilované. V prípade ich zaslania, účtujeme poplatok 10,- Eur. Na každú kazetu máme váhové tabuľky, s ktorými Vás oboznámi servisný technik. Po ukončení práce tryskovej tlačiarne skontrolujte, či sú kazety zaparkované na svojom mieste. Predídete tým zaschnutiu kazety, na ktoré sa záruka nevzťahuje.


7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a) Distribútor si vyhradzuje zmeniť tieto Záručné a Reklamačné podmienky. Všetky si doplnky a zmeny a ich účinnosť vyhlasuje uverejnením na www.euro-media.sk minimálne 30 dní vopred.


8. AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDISKÁ

Záručné a pozáručné opravy vybraných produktov vykonávajú autorizované servisné strediská, ktorých zoznam nájdete na našej internetovej stránke .

VÍTA VÁS ASISTENT VYHĽADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobraziť porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obľúbené položky.
Zobraziť obľúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupovať Pokračovať do košíka